Features

Building Capacity Towards Sustainable Development in the Cashew Supply Chain in Vietnam
Building Capacity Towards Sustainable Development in the Cashew Supply Chain in Vietnam

On July 3, 2019 The People’s Committee of Binh Phuoc Province had a policy of agreeing to the Binh Phuoc […]

Dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam”
Dự án “Nâng cao năng lực hướng đến việc phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngành hạt điều Việt Nam”

Ngày 3/7/2019 Uỳ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước đã đã có chủ trương đồng ý cho Hội Điều Bình […]

Soft skills training for young workers (15 – 17 year-old)
Soft skills training for young workers (15 – 17 year-old)

Anti-sexual harassment & other forms of violence against women Say no to harassment & abuse at workplace (general Understanding your […]

Partners